SESFAR MÜDAHALE PROGRAMI UYGULAYICI EĞİTİMİ

Sesbilgisel farkındalık becerilerine yönelik geliştirilen SESFAR müdahale programı eğitimi Ahi Evran Üniversitesi öğretim görevlisi Dr Deniz Akdal tarafından Marmaram Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde verildi. , Sesbilgisel farkındalık becerilerine sahip olan çocuklar ile çalışmak için geliştirilmiş müdahale programının içeriği
sözcükleri hecelerine ayırma,
heceleri birleştirme,
cümleyi sözcüklere ayırma,
uyak farkındalığı,
ilk sese göre eşleştirme,
son sese göre eşleştirme,
sözcüklerin ilk sesini atma ve
sözcüklerin son sesini atma becerilerini destekleyen
8 beceri alanını kapsayan ve her bir beceriye ait 9 etkinlik bulunan toplam 72 etkinlik ve 595 adet görsel oluşturmaktadır.
SESFAR müdahale programı modüler programlama yaklaşımı kullanılarak hazırlanmış ve doğrudan öğretim yöntemi aşamalarına göre uygulanmıştır. Araştırmada gözlemciler arası güvenirlik ve uygulama güvenirliği verileri analiz edilmiş ve yüksek güvenirlik bulguları elde edilmiştir. Araştırma bulgularında; gruplar arası karşılaştırmalarda Mann Whitney U testi kullanılmış olup deney ve kontrol grubunun sontest puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu belirlenmiştir.
SESFAR müdahale programının zayıf sesbilgisel farkındalık becerilerine sahip çocuklar üzerinde etkili olduğunu gösteren bir çok çalışmayada katkı vermek amacıyla bizde kurumumuzda bu müdahale programını kullanıp sonuçlarımızı Dr Deniz Akdal hocamızla paylaşacağız.