PASS BİLİŞSEL MÜDAHALE EĞİTİMİ PROGRAMI

Yrd.Doç.Dr. Tamer Ergin tarafından verilen PASS Bilişsel Müdahale Eğitimi Programı 28 ve 29 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleşmiştir.
Araştırmada, PASS Bilişsel İşlem Teorisinin; Planlama, Dikkat, Eşzamanlı Bilişsel İşlemler ve Ardıl Bilişsel İşlem becerilerini içeren eğitim programının geliştirilmesi ve verilen eğitimin özel öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların üzerinde etkili olup olmadığı incelenmiştir. Değerlendirme aracı olarakda Ergin (2003) tarafından standardizasyonu yapılan Cognitive Assesment System-CAS uygulanmıştır. Öntest-sontest CAS uygulamaları Ergin tarafından yapılmıştır. Bu çocukların 8’i deney, 8’i ise kontrol grubunu oluşturmuştur. Deney grubunda yer alan 8 çocuğa, 40 oturumdan oluşan ve Nöropsikolojik içerikli PASS Teorisi temel alınarak geliştirilmiş olan Özel Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Çocuklara Yönelik Bilişsel Müdahale Programı” uygulanmıştır. Kontrol grubundaki çocuklara ise herhangi bir eğitim verilmemiştir. Verilerin analizinde; Mann Whitney-U Testi ve Wilcoxon Testi kullanılmıştır. Sonuçlar SPSS Sosyal Bilimler istatistik programı ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre Özel Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilere Yönelik Bilişsel Müdahale Programı uygulanan deney grubunun CAS Toplam son testinden almış oldukları puanlar, eğitim verilmeyen kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Deney grubunun CAS Toplam son test puanlarının, öntest puanlarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır.
acikerisim.istanbul.<wbr />edu.tr/handle/123456789/27700